خانه / رسانه / ناد علی با صدای باسم کربلایی

ناد علی با صدای باسم کربلایی

متن عربی و ترجمه ی فارسی ناد علی با صدای باسم کربلایی

نادِ علیاً مظهر العجائب * تجده عوناً لک فی النوائب

بخوان علی را که مظهر صفات عجیب است تا یاری دهنده‌‌ی تو در سختی‌ها باشد

کلُّ همٍّ و غمٍّ سینجلی بولایتـﻚ یا علی

هر غم و اندوهی با ولایت تو از بین می‌رود ای علی !

علی علی علی علی یا علی
یا علی

اسمک بالقلب من رسم *  یـــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــی

ناد علی
ناد علی

پخش Mp3 صوتی ناد علی با صدای باسم کربلایی

لینک دانلود Mp3 صوتی ناد علی با صدای باسم کربلایی

دانلود فایل Mp3

سبحان رب إلصاغ لک ها الإسم *  یــــــــــــــا علــــــــــــــــــی 

پاک و منزه است خدایی که این نام را برای تو ساخت.

یا منبع الجود و کنوز العِلم *  یـــــــــــــا علـــــــــــــــــــــی 

ای سرچشمه‌ی بخشندگی و گنجینه‌ی علم.

او ثغر الموده بمولدک مبتسم *  یـــــــــــــــــا علــــــــــــــــــی

با آمدن تو، لبان محبت لبخند زد.

آخرة و دنیا بمنهجک نلتزم  *  یـــــــــــــا علـــــــــــــــــــــی

در آخرت و دنیا به روش و مذهب تو پایبند هستیم.

عن قلب صادق بالعدل نعتصم  *  یـــــــــــــا علـــــــــــــــی

به وسیله‌ی قلب صادق به عدالت چنگ می‌زنیم.

أنت لواء الفخــــر و المناقب  *  و جوهر العزّة و المواهب

تو پرچم افتخار و نیکی‌هایی  و مایه‌ی عزت و استعدادها هستی

علی علی علی علی یا علی

أشرف اسم فوق ضمیر کتب *  یــــــــــا علـــــــــــــــــی

شریف‌ترین نام بر وجدانی است که نگاشته شده است

اسمک و فضلک نال أعلى الرتب  *  یــــــــــــا علـــــــــــــی

نام و فضیلت تو والاترین مراتب را به دست آورد.

ما یوم نورک یابوحسین انحجب *  یــــــــا علــــــــــــــی

ای ابالحسن روزی نیست که نورِ تو در پرده و محو شود.

هل فضـــل بارینا وجودک وهب  *  یــــــــا علــــــــــــــی

آیا فضیلت خالق است که به وجودت بخشش کرده است؟

والله کل الوجود تراب و انت الذهب *  یــــــــــــا علـــــــــــــــی

سوگند که تو زاییده‌ی خاکی اما از طلا هستی

حبّک فریضه و بالشرایع وجب *  یــــــــــا علـــــــــــــــی

دوستی تو بر همه دین‌ها واجب است.

شأنک فوق الشأن و المراتب  *  یا بُلغةِ الإحسانِ و المکاسب

منزلت تو برتر از هر منزلت و مرتبه‌ای است  ای نهایت احسان و دستاوردها

علی علی علی علی یا علی 

للکون أنت السور و أنت العمد *  یـــــــــا علــــــــــــــی

تو دیوار و تکیه‌گاه هستی می‌باشی.

بوجودک الدین الحنیف وجد *  یـــــــا علـــــــــــــــی 

با وجود تو دین یکتاپرستی به وجود آمد.

یا أسد غالب ما شبیهک أسد *  یــــــــــا علـــــــــــــــی

ای شیر غلبه کننده، هیچ شیری شبیه تو نیست.

وبزودک الخالق یا حیدر شهد *  یـــــــا علـــــــــــــــی 

و به دلاوری تو، آفریدگار گواه است، ای حیدر!

بالحشر بس حبک یا حیدر سند *  یــــــــا علــــــــــــی

در روز محشر ای حیدر دوستی تو بهترین گواه است.

لا مــال ینفع لا أهل لا ولد *  یــــــــــا علــــــــــی

نه مال و نه کسی و نه فرزندی سود می‌بخشد.

یوم ظهور الفضل و المثالب  * لا ینفع الأدنى من الأقارب

روز آشکار شدن خوبی‌ها و زشتی‌ها روزی که هیچ یک از نزدیکان سودی نخواهند بخشید.

علی علی علی علی یا علی

حبّک أصبح میزان کل البشر *  یــــا علــــــــــــــی

دوستی تو معیار تمام بشر شد.

وتمییز ما بین الفحم و الدُرر *   یــــــــا علــــــــــی

و تشخیص دهنده بین زغال و گوهر.

رب الجلاله ابهل موارد أمر *  یــــــــا علــــــــــی

ای پرورش دهنده‌ی شکوه، پرشکوه‌ترین سرچشمه‌ها هستی.

والعدل لو ما صارمک ما ظهر *  یـــــا علـــــــــــــی

سوگند که هرکس به تو در افتد نیست و نابود می‌شود.

للباری هذا الأمر لاح و صدر *  یـــــــــا علــــــــــــی

به خاطر آفریدگار این امر آشکار شد و نمایان گشت

یضامرﻙ سرّ الجلال أصدقاء * یــــــــــا علــــــــــی

دوستداران تو اسرار بزرگ را پنهان کرده‌اند.

نورﻙ فوق شعلة الکواکب * یا لوح فی الإشراق و المغارب

نور تو برتر از پرتو ستاره‌هاست ،  ای نمایه‌ی طلوع و غروب

 یــــــــــا علــــــــــی 

محور العزة و الفخر یــــــــــا علــــــــــی 

گردونِ عزت و افتخاری ای علی!

بـــــک الشدائد و الـــمحن تــــنجلـــی *  یــــــــــا علــــــــــی

به کمک تو سختی‌ها و مهنت‌ها کنار می‌رود.

بـاسمـک یظل صــوت الدهر یعـــــتلی *  یــــــــــا علــــــــــی

با نام تو همیشه صدای روزگار بلند می‌شود.

أنت أمـــــیـــر الکون و أنت الولـــــــی *  یــــــــــا علــــــــــی

تو سرورِ تمامِ هستی و ولی می‌باشی.

والله من صارمک قلب الکفــر یصـطـلــــی *  یــــــــــا علــــــــــی

سوگند! هر کس با تو پیمان بندد، قلب کفر شعله‌ور می‌شود.

ینبوع وجدانک أصبح منهلی  *  یــــــا علـــــــــــــی

سرچشمه‌ی وجود تو آبشخور من است.

شمسک تمحو ظلمة الغیاهب  *  و غایة تسمو على الرغائب

خورشید تو تاریکی ژرفا را محو می‌کند و تو هدفی هستی که بر بلندای آرزوها بالا می‌روی.

علی علی علی علی یا علی

یا باالحسن لابد یدور الفلک  *  یـــــــــا علــــــــــــــی

ای اباالحسن! به ناچار این چرخ گردون می‌چرخد.

نسمع بطاغی العصر قال لو هلک  *  یـــا علــــــــــی

می‌شنویم طاغوت زمان می‌گوید: ای کاش مرده بودم / می‌گوید : “لولا علی لهلـﻚ…”

وردود یابالحسن نرجع إلیک *  یــــــــــا علــــــــــی

ای ابالحسن به سوی تو باز می‌گردیم.

من البعد بالشوق نتأملک  *  یـــــــــا علــــــــــــی

از دور در بین مردم تو را نظاره می‌کنیم.

بکلمة محبّة من القلب نسألک  *  یــــا علــــــــــــی

مشخص کن؛ چه موقع محبتی را برای قلب از تو بخواهیم.

هل تظن قلبی غیر حبّک سلک  *  یــــــا علــــــــــی

اندوهگین شد قلبی که به غیر از دوستی تو مشغول شد.

سیُغلب الأمر على النواصب *  و ینهلون الخزی فی المشارب

کار بر بتکده‌ها سخت خواهد شد و شکست خورده در آبشخور وارد خواهند شد.

علی علی علی علی یا علی

رغم الأعادی نرجع لحضرتک  *  یـــــا علـــــــــــــی

علی رغم دشمنی‌ها به سوی تو باز می‌گردیم.

ونزورک و ننظر قبس قبّتک  *  یــــــــا علـــــــــــــی

به دیدار تو می‌آییم و گنبد تو را نظاره می‌کنیم.

شیعتک إحنا و تعلم بشیعتک *  یـــــا علــــــــــــی

شیعه‌ی تو مهربان است؛ چون تو پیروان خود را تعلیم می‌دهی.

أضحی الأمل معقود بزیارتک  *  یـــــــــا علــــــــی

آرزوها با دیدن تو محقق می‌شود.

أرواح أنّت تهیم بمحبتک  *  یـــــا علــــــــــی

ارواح با محبت تو ناله‌کنان سرگردان می‌شوند.

للموت ما نترک نهج سیرتک *  یـــــا علـــــــــی

از روی ترس از مرگ روش و سیره‌ی تو را رها نمی‌کنیم.

رغم اولی الأطماع فی المناصب  *  آتیک سعیاً و الهوى رکائب

علی رغم وجود صاحبان طمع در منصب(خلافت) تو تلاشی داری و هوا و هوس از تو دور است.

علی علی علی علی یا علی

نادِ علیاً مظهر العجائب *  تجده عوناً لک فی النوائب

بخوان علی را که مظهر صفات عجیب است تا یاری دهنده‌‌ی تو در سختی‌ها باشد.

علی علی علی علی یا علی

  • منبع : وبلاگ تحقیقی در عربی : http://taeregharib.blogsky.com
[تعداد: 4    میانگین: 5/5]

همچنین ببینید

دانلود آهنگ برد غیرت حامد زمانی

دانلود آهنگ حامد زمانی به نام برد غیرت

دانلود آهنگ حامد زمانی به نام برد غیرت ترانه : پیمان طالبی , موزیک : …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

[+] افزودن شکلک